मनगटासारखें मनगट पाहून कन्या द्यावी व इतर “मनगट” शब्दापासुन सुरू होणाऱ्या म्हणी

मनगट – (क) हाताच्या पंज्याचा बाहूशीं जो सांधा तो. (ख) घोडा, गाढव, वगैर जनावरांचीं मूठ; (म्हणजे खुराजवळचा सांधा). (ग) (शक्ति, सामर्थ्य, वगैरेचें अधिष्ठान, ह्या दृष्टीनें) अंग. उ० तुझ्या मनगटांत जोर असला तर घे हें काम अंगावर स्वतः! (म्हणजे तुझे ठायीं किंवा अंगीं).

एकाद्याचें मनगट धरणें एकाद्या अपराधांत त्याला पकडणें; त्याचेवर गुन्हा शाबीद करणें; तो एकादें वाईट कृत्य करीत असतां त्याला ऐन समयी पकडणें.

एकाद्याच्या मनगटावर गोणी पडणें, किंवा येणेंएकाद्या कामाची जबाबदारी त्याच्यावर पडणें; त्या कामाचें ओझें त्याच्यावर येऊन पडणें.

तुझ्या मनगटावर कोणीं गोणी दिली आहे ? – तूं ह्या कामाचा भार आपल्या शिरावर आहे असें कां समजतोस?

मनगटावर केस येणेंएकादें काम करावयाला असमर्थ असणें.

त्याच्या मनगटावर तेल घातलें पाहिजेत्याच्या आळसाबद्दल त्याला रागें भरलें पाहिजे.

मनगटासारखें मनगट पाहून कन्या द्यावीकन्येला अंगापिंडानें अनुरूप वर पाहून त्याच्याशीं तिचें लग्न जुळवून द्यावें.

एकाद्याच्या मनगटाशीं मनगट घासणेंत्याच्याशीं बरोबरीच्या नात्यानें वागणें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
error: Content is protected !!