“कंबर”

कंबर या शब्दाचा अर्थ कटि. उदा. कंबरेला करगोटा घाला, “तिच्या कंबरेवर मोठी घागर ठरत नाहीं”, “सिंहाची कंबर त्याच्या शरीराच्या मानानें बारीक असते.” कंबर मोडणें (किंवा मोडून जाणें) – कबरेत अशक्तपणा येणें. उदा.…

Follow by Email
error: Content is protected !!