गोंवऱ्या मसणांत जाणें | गाढवाचा नांगर फिरविणें | गाशा गुंडाळणें | Gasha Gundalane | Govarya Masnant Jaane

गंगेंत घोडे न्हाणें – मोठें किं० कठिण कृत्य तडीस लागणें. उदा. माझ्या मुलाची परीक्षा उतरून त्याला नोकरी लागली ! एकदाचे गगेंत घोडे न्हाले ! [“गंगेंस घोडे न्हाणें,” असाही प्रयोग आहे].…

Follow by Email
error: Content is protected !!