“खाक”

खाकछाती आणि पाठ यांच्यामधील खांद्याखालचा खळगा; बगल. 
 खाक वर करणेंआपल्याजवळ कांहीं नाहीं असें दाखविणें, किं० सांगणें. 
त्यांनीं खाका वाजविल्यात्यांना अत्यानंद झाला. 
खाकेंतून काढून बाजारांत मांडणेंआपली खोटी कृति खरी म्हणून सांगत फिरणें. 
एकाद्याला खाकेस मारणेंआपल्या संरक्षणाखालीं, किं० आश्रयाखाली घेणें. 
 एक वस्तु खाकेस किं० खाकोटीस मारणेंती पळवून नेणें; ती आपली आहे असे गृहीत धरून, किं० बाहाणा, किं० आविर्भाव करून घेऊन जाणें. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
error: Content is protected !!