“दाढ”

दाढ.(क) चावण्याच्या क्रियेला जरूर असे जे मुखांत मागच्या दोन्ही बाजूंस दांत असतात ते प्रत्येक. 
 (ख) जबडा. 
एकाद्याचीं दाढा बांधणें(क) कांहीं मंत्राच्या योगानें अन्न वगैरे खाण्याची त्याची शक्ति नाहींशी करणें.उ० माझें लेंकरू आलीकडे जेवीनासें झालें आहे; जखिणीनें त्याची दाढ बांधली ह्यांत शंका नाहीं!
 (ख) एकाद्याची बोलण्याची शक्ति नाहीशी करणें. 
एकाद्याची दाढसुद्धां न माखणेंत्याच्या एका दाढेला देखील अन्न न पुरणें. 
एकाद्याच्या दाढेंत सांपडणेंत्याच्या तावडींत जाणें. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
error: Content is protected !!