“छाती”

छाती(क) ऊर, वक्षःस्थल. 
 (ख) धैर्य, धारिष्ट, निढळ्या छातीचा, किंवा उरफाट्या काळजाचा म्ह०  अतिशय साहसी, धाडसीटीप :“छाती” आणि ” ऊर” त्या शब्दांचे बरेच वाक्प्रचार सारखे आहेत ते ऊर शब्दाखालीं पहा. त्याशिवाय जे वाक्प्रचार, ते पुढें दिले आहेत. तसेच मागें ले० ९ पहा.
छातीचा कोट करणेंयेईल त्या प्रसंगाला तोंड देण्याचा निश्चय करणें. टीप :-
किल्याची बाहेरची जी भिंत, किंवा गांवाच्या रक्षणार्थ गांवाभोंवतीं बांधलेली जी भिंत, तिला ‘कोट ‘ असे म्हणतात. हा कोट शत्रूचे तडाखे सोसावयासाठी फार भक्कम बांधलेला असतो, ह्यावरून ‘ छातीचा कोट करणें ‘ म्हणजे छाती हेंच स्वशरीराच्या संरक्षणाचें साधन असें म्हणून संकटाला तोंड देण्याचा निर्धार करणें.
 छातीचा व्यापार(क) ज्या व्यापारांत लवकर माल खपला नाहीं आणि लवकर पैसे हातीं पडले नाहींत तरी चालतें, असा व्यापार. 
 (ख) धोक्याचा व्यापार-प्रसंगविशेषीं ज्यात तोटा होण्याचा संभव आहे असा व्यापार. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
error: Content is protected !!