सर्व देशांतील निवडक म्हणी – C to Z

Calamity is the touchstone of a brave mind. विपत्तिकालीं धैर्याची, परीक्षा होय साची. Call me cousin, but cozen me not. दादा बाबा मलाकरा, पण ठकऊ नका जरा. Call upon the name of God, and ask for what is good for you.- Oriental. अल्ला अल्ला करो, खैर मांगों. अ॰ ईश्वर स्मरण

पुढे वाचा