सर्व देशांतील निवडक म्हणी – भाग B

Backbiters are of base character. जे चहाड खोर, त्याला म्हणूं नये थोर. Backbiting oftener proceeds from pride than malice. कपट आणि अभिमान, चहाडपणा तेथें जाण. Bad company leads to ruin. कुसंगाशीं संग, प्राणाचा भंग. Bad example spreads like a pestilence. करितां वाईट अचरण, पसरतें महामारी प्रमाण. Bad luck often brings

पुढे वाचा

सर्व देशांतील निवडक म्हणी – भाग A

A blind man will not thank you for a looking-glass. दर्पण आंधळ्याकरीं, देतां न होय उपकारी. A blind man would be glad to see the moon. -Oriental. आंधळा पाहातां चांद, हेाय मेाठा आनंद. A blithe heart makes a blooming visage.-Scotch. खुश दिल जाचें असे, मुख त्याचें फुल्लें दिसे. A blockhead

पुढे वाचा

मराठी आणि इंग्रजी प्रोव्हर्ब – UNIQUE MARATHI AND ENGLISH PROVERBS, AND PROVERBIAL SENTENCES

१ अडाणी कुणबी दुणा राबे He that goes the contrary way must go over it twice. २ अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा Pennywise, poundfoolish. ३ अति सर्वत्र वर्जयेत् Avoid extremes. ४ आधीं अननं मागून तननं Food before song. ५ अन्नसत्रीं जेवणें आणि मिरपूड मागणें To dine upon charity and call

पुढे वाचा

More than 120 Marathi Idioms and equivalent English Idioms – 120 पेक्षा अधिक मराठी आणि इंग्रजी मुहावरे

१ अक्काबाईचा फेरा Visitation of poverty. Misfortune. २ अक्कल हुशारीनें With all one’s eyes about one. ३ अकलेचा खंदक A wiseacre. A pretender of wisdom. ४ अंग टाकणें To grow thin. To be emaciated. ५ अंग धरणें To experience the painful stiffness of cold. ६ अंग मोडून येणें To have

पुढे वाचा

इंग्रजी आणि मराठी मुहावरे Equivalent English and Marathi Idioms

1 To add fuel to the fire आगींत तेल ओतणें. 2 To give oneself airs दिमाख करणें. तोरा मिरविणें. 3 To be on the alert डोळ्यांत तेल घालून बसणें. 4 It is all over with him त्याचे बारा वाजले. 5 At any rate कांहीं झालें तरी. 6 They are at

पुढे वाचा

वाट

वाट या शब्दाचे अर्थ पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत – (क) रस्ता, मार्ग. उदा. खडकीला कोणच्या वाटेनें जावें बरें ? (ख) लाक्षणिक अर्थानें – वर्तनक्रम, पद्धति, परिपाठी. उदा. काशीनाथपंतानें अन्यायाच्या वाटेनें पैसे मिळविले. (ग) परिणाम, गति, निकाल, शेवट. उदा. मी पाटलांकडे फिर्याद दिली आहे. तिची काय वाट होते ती पहावी ! (घ)

पुढे वाचा

आपण घोडा (Horse), घोडा हा खेळ कधी खेळला आहे का ? घोड्यावर बसणें याचा नेमका अर्थ काय ?

घोडा या शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत. (क) प्राणिविशेष; अश्व. उदाहरण घोडा आपला दाणा वाढवून खातो; (म्हणजे घोड्यानें चांगलें काम केलें तर यजमान आपण होऊन त्याला जास्ती दाणा खाऊं घालतो. नोकराचें काम पसंत पडलें, तर यजमान आपण होऊन त्याचा पगार वाढवितो). (ख) बुद्धिबळाच्या (Chess) खेळांतील एक मोहरें. उदाहरण घोडा आडीच घरें

पुढे वाचा

कुणी घर देता का घर(Home) ? हा नटसम्राट मधील संवाद (डायलॉग) एैकलाय ? पण “घर” या शब्दाचे अर्थ ?.

घर या शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत. ते पुढे दिले आहेत. (क) रहावयासाठीं बांधलेली जागा, वाडा, वगैरे, (ख) घरांत राहाणारीं, किंवा एका कुटुंबांतील, माणसें (ग) संसार, प्रपंच.  उदा. त्याला नोकरी लागतांच त्यानें स्वतंत्र घर थाटलें., (घ) एकाद्या व्यवसायांत जुटीनें काम करणारीं माणसें, किंवा मंडळी. (ङ) बीळ, (चिचुंदरी, वगैरेंचें); घरटें (पक्ष्यादिकांचें)., (च)

पुढे वाचा

गोंवऱ्या मसणांत जाणें, गाढवाचा नांगर फिरविणें, गाशा गुंडाळणें, इत्यादी म्हणी

गंगेंत घोडे न्हाणें – मोठें किं० कठिण कृत्य तडीस लागणें. उदा. माझ्या मुलाची परीक्षा उतरून त्याला नोकरी लागली ! एकदाचे गगेंत घोडे न्हाले ! [“गंगेंस घोडे न्हाणें,” असाही प्रयोग आहे]. गचांडी देणें – अर्धचंद्र देणें. उदा. गलेलठ्ठ भिकारी नागोबाच्या दाराशीं गेल्यास तो त्यांना बेलाशक गचांडी देऊन हाकलून काढतो ! गच्छंती

पुढे वाचा

“ख” पासुन सुरू होणारे मराठीतील वाक्य, त्यांचे अर्थ व म्हणी “

खडा टाकून ठाव पाहाणें – पाण्याची खोली ठोकळ मानानें ठरवावयाची असतां पाण्यांत खडा टाकतात; म्हणजे आवाज, बुडबुडे पाण्याच्या पृष्ठभागावरचीं वर्तुळें, वगैरेंवरून पाण्याची खोली समजते. त्याप्रमाणें एकाद्या माणसाला एकादा साधासा दिसणारा, परंतु खुबीदार, प्रश्न विचारावयाचा, किंवा सहजपणाच्या आविर्भावानें त्याच्यापुढें एकादें विधान करावयाचें, आणि त्यावर त्याचे जे उद्गार निघतात, त्यांवरून त्याच्या मनाचा

पुढे वाचा