सर्व देशांतील निवडक म्हणी – C to Z

Calamity is the touchstone of a brave mind. विपत्तिकालीं धैर्याची, परीक्षा होय साची. Call me cousin, but cozen me not. दादा बाबा मलाकरा, पण ठकऊ नका जरा. Call upon the name of God, and ask for what is good for you.- Oriental. अल्ला अल्ला करो, खैर मांगों. अ॰ ईश्वर स्मरण

पुढे वाचा

सर्व देशांतील निवडक म्हणी – भाग B

Backbiters are of base character. जे चहाड खोर, त्याला म्हणूं नये थोर. Backbiting oftener proceeds from pride than malice. कपट आणि अभिमान, चहाडपणा तेथें जाण. Bad company leads to ruin. कुसंगाशीं संग, प्राणाचा भंग. Bad example spreads like a pestilence. करितां वाईट अचरण, पसरतें महामारी प्रमाण. Bad luck often brings

पुढे वाचा

सर्व देशांतील निवडक म्हणी – भाग A

A blind man will not thank you for a looking-glass. दर्पण आंधळ्याकरीं, देतां न होय उपकारी. A blind man would be glad to see the moon. -Oriental. आंधळा पाहातां चांद, हेाय मेाठा आनंद. A blithe heart makes a blooming visage.-Scotch. खुश दिल जाचें असे, मुख त्याचें फुल्लें दिसे. A blockhead

पुढे वाचा

मराठी आणि इंग्रजी प्रोव्हर्ब – UNIQUE MARATHI AND ENGLISH PROVERBS, AND PROVERBIAL SENTENCES

१ अडाणी कुणबी दुणा राबे He that goes the contrary way must go over it twice. २ अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा Pennywise, poundfoolish. ३ अति सर्वत्र वर्जयेत् Avoid extremes. ४ आधीं अननं मागून तननं Food before song. ५ अन्नसत्रीं जेवणें आणि मिरपूड मागणें To dine upon charity and call

पुढे वाचा

More than 120 Marathi Idioms and equivalent English Idioms – 120 पेक्षा अधिक मराठी आणि इंग्रजी मुहावरे

१ अक्काबाईचा फेरा Visitation of poverty. Misfortune. २ अक्कल हुशारीनें With all one’s eyes about one. ३ अकलेचा खंदक A wiseacre. A pretender of wisdom. ४ अंग टाकणें To grow thin. To be emaciated. ५ अंग धरणें To experience the painful stiffness of cold. ६ अंग मोडून येणें To have

पुढे वाचा

इंग्रजी आणि मराठी मुहावरे Equivalent English and Marathi Idioms

1 To add fuel to the fire आगींत तेल ओतणें. 2 To give oneself airs दिमाख करणें. तोरा मिरविणें. 3 To be on the alert डोळ्यांत तेल घालून बसणें. 4 It is all over with him त्याचे बारा वाजले. 5 At any rate कांहीं झालें तरी. 6 They are at

पुढे वाचा

टॉप 10 मराठी ब्लॉग्स – सर्वोत्कृष्ट मराठी ब्लॉग्स – २०२० मधील सर्वोत्कृष्ट मराठी ब्लॉग्स कोणते आहेत? (Top 10 Marathi blogs – Best Marathi blogs – What are best Marathi blogs in 2020)

https://marathi.momspresso.com/ ह्या ब्लॉगमध्ये अनेक विषय आहेत. विशेषता, महिलांसाठी हा ब्लॉग खुपच माहिती देणारा आहे. बाळन्तपण, बाळ, लहान मुले, सौंदर्य आणि फॅशन ,आइचे आयुश्य, प्रवास आणि रहाणीमान, पाक कृति, आरोग्य व्हिडीओज, १०० शब्दांची गोष्ट, बेस्ट ट्रेंडिंग विषय,संपादकांची निवड, नवीन प्रायोगिक लेख यामध्ये आहेत. या ब्लॉगमध्ये आपल्याला काही माहिती द्यावी वाटली तर

पुढे वाचा

IMPS ने त्वरीत पैसे पाठवा (ट्रांस्फर करा) – IMPS (Immediate Payment Service in Indian banking system) म्हणचे काय ? – त्याचे नेमके काय फायदे आहेत. IMPS NEFT RTGS UPI बद्दल जाणून घ्या

IMPS ही अशी सुविधा आहे, ज्याद्वारे आपण एका अकाउंट वरून दुसऱ्या अकाउंट वर लगेचच पैसे पाठवू (ट्रांस्फर करू) शकतो.  बाकी पद्धतीने पैसे पाठवायला थोडा वेळ लागतो. त्यामुळे Emergency च्या वेळेला IMPS ने पेसे पाठविणे सोयीचे ठरते. रात्र असो वा दिवस, कधी ही आपण ही सुविधा वापरू शकतो. NEFT किंवा RTGS

पुढे वाचा

वाट

वाट या शब्दाचे अर्थ पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत – (क) रस्ता, मार्ग. उदा. खडकीला कोणच्या वाटेनें जावें बरें ? (ख) लाक्षणिक अर्थानें – वर्तनक्रम, पद्धति, परिपाठी. उदा. काशीनाथपंतानें अन्यायाच्या वाटेनें पैसे मिळविले. (ग) परिणाम, गति, निकाल, शेवट. उदा. मी पाटलांकडे फिर्याद दिली आहे. तिची काय वाट होते ती पहावी ! (घ)

पुढे वाचा

आपण घोडा (Horse), घोडा हा खेळ कधी खेळला आहे का ? घोड्यावर बसणें याचा नेमका अर्थ काय ?

घोडा या शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत. (क) प्राणिविशेष; अश्व. उदाहरण घोडा आपला दाणा वाढवून खातो; (म्हणजे घोड्यानें चांगलें काम केलें तर यजमान आपण होऊन त्याला जास्ती दाणा खाऊं घालतो. नोकराचें काम पसंत पडलें, तर यजमान आपण होऊन त्याचा पगार वाढवितो). (ख) बुद्धिबळाच्या (Chess) खेळांतील एक मोहरें. उदाहरण घोडा आडीच घरें

पुढे वाचा